اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مأموریت، اهداف و چشم انداز

دانشگاه ابن سینا

معاونت علمی- تدریسی

دیدگاه، ماموریت و اهداف معاونت علمی- تدریسی

چشم انداز/دیدگاه

تلاش برای کسب جایگاه برتر در سطح ملی در امور آموزشی- تحقیقاتی با بهره گیری از استادان ورزیده و مشارکت محصلان در افق ۱۴۰۳٫

لیدنه

په ملی سطح باندی د یو ښه ځای لاسته راوڔلو لپاره کوښښ کول او د تحقیقاتو او زده کڔی په برخه کی د ځانگڔو استادانو څخه گته اخستل او د محصلینو گدون ۱۴۰۳٫

Perspective/ vision

Trying to achieve best research and educational place in country by utilization of professional teachers and students participation in horizon 1403

بیانیه ماموریت

معاونت علمی_ تدریسی دانشگاه ابن سینا در حال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای اتباع کشور می‌باشد.

د علمی او زده کڔی معاونیت او ماموریت بیانیه

د ابن سینا پوهنتون د زده کڔی علمی معاونیت په اوسنی وخت کی له زده کڔی له لاری د تحقیق او وڔاندی کولو خدماتو په تربیه باندی بوخت دی د متخصص او مسلکی کادرونو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره.

Mission statement

Deputy of education and academy is currently by educating, research and service, trains expert and professional staffs for the citizens of the country

اهداف استراتیژیک

۱-کمک به عدالت آموزشی و حمایت از دانشجویان بی بضاعت؛

۲- گسترش آموزش با کیفیت، زمینه سازی برای رشد خلاقیت و تفکر انتقادی؛

۳- ایجاد ظرفیت تحقیق و ارتقای دانش کاربردی و مهارت های علمی استادان و دانشجویان؛

۴- ایفای نقش تآثیر گذار در انکشاف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و توسعه پایدار؛

۵- گذار از دانشگاه آموزش محور به دانشگاهی پژوهش محور و کار آفرین؛

موخی

۱- مرسته له  ښوونیز عدالت سره او حمایت له بی بضاعته محصیلینو څخه؛

۲- له کیفیت څخه ڋک زده کڔی ته پراخوالی ورکول،خلاقیت او انتقادی فکر په لوڔوالی ته زمینه برابراول؛

۳- د تحقیق ظرفیت برابراول او د استادانو او محصیلینو د علمی زده کڔو مهارتونو لواڔول؛

۴- په علمی انکشافو باندی تاثیر لرونکی نقش جوڔول لکه فرهنگی،ټولنیز،سیاسی،اقتصادی او پایداره پرمختگ؛

۵- تیر له پوهنتون د زده کڔی محوریت څخه د پوهنتون د تحقیق محوریت باندی هم باید کار وشی؛

Goals

Helps educational justice and needed students

Develop best quality of education, create opportunities for innovation and critical thinking

Create research capacity, develop practical education and scientific skills of students and teachers

Playing an effective role for educational, cultural, social, political, economical and permanent development

Transition of teaching-oriented university to research-oriented university