اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


منابع امتحان کانکور

منابع امتحان کانکور ماستری رشتۀ روابط بین‌الملل:

الف: اصول روابط بین‌الملل

اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل/ دکتر عبدالعلی قوام

اصول روابط بین‌الملل/ دکتر سیدحسین سیف‌زاده

ب: سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی/ دکتر رضا موسی‌زاده

ج: جامعه‌شناسی سیاسی

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی/ دکتر احمد نقیب‌زاده

جامعه‌شناسی سیاسی/ دکتر حسین بشیریه

د: توسعه و نوسازی سیاسی

تغییر اجتماعی و توسعه/ آلوین سو، ترجمۀ حبیب مظاهری

توسعه سیاسی/ برتران بدیع، ترجمۀ احمد نقیب‌زاده

ه: زبان تخصصی

انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی/ دکتر هرمز داورپناه، دو جلد

منابع امتحان کانکور ماستری رشته حقوق جزا وعلوم جنایی

حقوق جزای عمومی

منبع: کد جزا ۱۳۹۸

توضیحات: کتاب اول از ماده ۱ الی ۱۸۳

حقوق جزای اختصاصی

منبع: کود جزا

توضبحات: فصل اول الی فصل هفتم از ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۸۹

– کتاب جرم شناسی مولف، اسماعیل رحیمی نژاد

legal English 2و ۳ چاپ USAID موجود در اینترنت

منابع امتحان کانکور ماستری رشتۀ حقوق خصوصی:

۱- حقوق مدنی

منبع: قانون مدنی از ماده ۴۸۴، کتاب دوم، الی ماده ۸۳۰، انتهای فصل چهارم

۲- حقوق تجارت

منبع: قانون شرکتهای محدودالمسولیت، ۱۳۹۶ جریده رسمی شماره ۱۲۹۲

۳- اصول محاکمات مدنی

منبع: قانون اصول محاکمات مدنی

۴- متون فقهی – حقوقی

منبع: مولفین پوهنمل خلیل احمد فضل و دکتر عبدالحسین رسولی، چاپ زمستان سال ۱۳۹۸

۵- متون حقوقی به زبان انگلیسی

منبع: Legal English Page: 1-45

William R. Mackay and Helen E. Charlton 2005