اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


جامعه‌شناسی و فلسفه

دیپارتمنت جامعه شناسی

برامدن امر اجتماعی یکی از مهمترین رخداد های جهان پس از روشنگری بود. امر اجتماعی عرصۀ جدیدی را برای اندیشیدن و تاملات علمی گشود. تکوین علوم اجتماعی به مثابه یکی از بنیادی ترین صورت های معرفتی جهان نو، یکی از پیامدهای ظهور امر اجتماعی بود. در میان رشته های مختلف علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جایگاه برجستۀ دارد. هدف اساسی این علم فهم و تبیین جامعه مدرن، منجر به ظهور آگاهی جدید تنها با گسست از دانایی عهد سنت و عبور از نظام مفهومی، بنیادهای نظری و روش شناختی گذشته ممکن گردید.

جامعه شناسی جان انسان غربی را دیگر ساخت و در نهایت جهان آنها نیز دیگر شد. از آن روزگار تاکنون جامعه شناسی گرانیگاه علوم انسانی در راستاهای مختلفی سیرکرده است. حاصل گسترش این رشته علمی اینک مجموعۀ از داشته ها و اندوخته های معرفتی است که انسان ها به منظور فهم جهان زندگی خویش تولید کرده است. گذشته از بحث های تئوریک و روش شناختی، جامعه شناسی مهم ترین حوزه های مربوط به زندگی اجتماعی انسان را پوشش می دهد. برای مثال: جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی نابرابری ها و قشربندی اجتماعی، جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها، جامعه شناسی هنر و ادبیات، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی دین و…

جوهر جامعه شناسی، رهایی است. انسان ها به میانجی خرد علمی، برای نخستین بار، راه خود به رهایی را باز کردند. با فراگیر شدن این علم و جایگاه که در نظام اکادمیک پیدا کرده است، ابزار جدیدی برای فهم، تبیین و تفسیر پدیدارهای انسانی نیز تمهید شده است. جامعه شناسی این امکان را به وجود آورده است تا جهان زندگی انسان ها با استفاده از خرد علمی، قابل شناخت باشد.

دیپارتمنت فلسفه:

کار کرد اصلی فلسفه، پرورش دادن تفکر انتقادی و پرداخت تحلیلی_انتقادی به بنیادی ترین باورها، پرسش ها در هستی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق علم، سیاست، فرهنگ و هنر، دین ذهن و زبان بشراست به منظور ارائه این رشته در سطح عالی از استادان موفق و دارای سوابق پژوهشی و تدریسی خوب، تدریس خواهند داشت.