اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کدر علمی

بدون تردید همۀ امکانات و امتیازات یک دانشگاه به توانمندی و دانایی استادان آن وابسته است، اگر در کنار سایر امکانات، استادان باصلاحیت، ماهر و باتجربه وجود نداشته‌باشد، تمام امکانات و هزینه‌های دانشگاه هدر خواهدرفت. خوشبختانه دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن‌سینا دارای یکی از بهترین کدر علمی باتجربه، باصلاحیت و ورزیده در سطح کشور است. همه آنان یا فارغ‌التحصیل دروه دکتری یا دانشجوی دکتری هستند، هرکدام دارای آثار علمی متعددی است که امروزه در دانشگاه‌های کشور به‌عنوان کتاب درسی و منبع مطالعاتی مورداستفاده استادان و دانشجویان است. هرکدام دارای سال‌ها تجربه تدریس در دانشگاه‌های کشور ستاژ قضایی و مؤسسه ماکس‌پلانک و… هستند.

نام اعضا کدر علمی دانشکده حقوق، اثرهای علمی آنان که چندین بار چاپ‌شده یا در آستانه چاپ مجددند، به شرح زیر هستند:

دکتر عبدالله شفایی

دکتر عبدالله شفایی، دکترای حقوق خصوصی، محقق و نویسنده؛ حداقل ده سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور، ستاژ قضایی و موسسه ماکس پلانک، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج و داخل کشور چاپ‌شده است.

کتاب‌ها:

یک: احوال شخصیه شیعیان افغانستان؛

دو: حقوق اموال و مالکیت در افغانستان، چاپ مؤسسه ماکس پلانک؛

سه: حقوق فامیل شیعیان افغانستان، چاپ مؤسسه ماکس پلانک.

دکتر غلام‌حیدر علامه

دکتر غلام حیدر علامه، دکترای حقوق‌جزا و جرم‌شناسی، محقق و نویسنده؛ حداقل یازده سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور، ستاژ قضایی، مؤسسه ماکس پلانک و معاون لوی ثارنوالی و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج و داخل کشور چاپ‌شده است.

کتاب‌ها:

یک: حقوق جزای عمومی افغانستان؛

دو: جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل کیفری؛

سه: اصول راهبردی حقوق کیفری

چهار: نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان؛

پنج: جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان؛

شش: عدالت جزایی در افغانستان، (مجموعه مقالات)؛

هفت: اصول محاکمات جزایی.

دکتر عبدالوهاب کریمی

دکتر عبدالوهاب کریمی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، محقق و نویسنده، دارای هشت سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور، مؤسسه ماکس پلانک، بخش تقنین وزارت عدلیه و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج و داخل کشور چاپ‌شده است.

کتاب‌ها:

یک: حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص؛

دو: بررسی فقهی- حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم؛

دکتر علی‌محمد میرزایی

دکتر علی‌محمد میرزایی، دکترای حقوق خصوصی، محقق و نویسند، دارای حداقل نهه سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور، مؤسسه ماکس پلانگ، بخش زنان ملل متحد، مشاور حقوقی معاون دوم رئیس‌جمهوری و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج و داخل کشور چاپ‌شده است.

کتاب‌ها:

یک: اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

دو: رهنمود درسی حقوق تجارت افغانستان؛ چاپ مؤسسه حمیدۀ برمکی برای حاکمیت قانون؛

سه: درس‌نامۀ آموزشی کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان.

دکتر عبدالحسین رسولی

دکتر عبدالحسین رسولی، دارای سابقه حداقل شش سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور، مؤسسه ماکس پلانگ و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج و داخل کشور چاپ‌شده است.

کتاب‌ها

یک: قواعد عمومی قراردادها؛

دو: حقوق مدنی (۱) اشخاص و محجورین در حقوق افغانستان؛

سه: حقوق مالی، اموال و مالکیت در حقوق افغانستان؛

چهار: ادلۀ اثبات دعوا در حقوق افغانستان؛

پنج: حقوق خانواده.

دکتر حمیدالله غلامی

دکتر حمید الله غلامی؛ دکترای حقوق‌جزا و جرم‌شناسی؛ حداقل دارای هفت سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج کشور چاپ‌شده است.

دکتر علی‌رضا روحانی

دکتر علی‌رضا روحانی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، حداقل دارای یازده سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی داخل و خارج کشور چاپ‌شده است.

دکتر صادق دهقان

دکتر صادق دهقان، دکترای حقوق بین‌الملل، سابقه دو سال تدریس در دانشگاه‌های کشور و دارای مقالات متعدد علمی که در مجلات معتبر علمی خارج کشور چاپ‌شده ‌است. نام‌برده افزون بر دانش حقوق با هنر ادبیات و شعر نیز آشناست و چند گزیده شعر و پژوهش ادبی از وی منتشرشده است. وی بیش از دو دهه است که در مدیریت چاپ و نشر و ویرایش، مدیریت تولید متون و تدریس فنون «نگارش و ویرایش» هم فعالیت دارد.

کتاب‌ها:

یک: افغانستان و حق بر توسعه.

دو: حکومت‌داری خوب در افغانستان.