اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیدگاه، مأموریت و اهداف

دیدگاه

تبدیل شدن به قطب رشته­ ی انجنیری سیول در زمینه تولید علم انجنیری در سطح ملی و کمک به ارتقاء کیفیت زیر ساخت­های عمرانی جامعه افغانستان.

لیدل

بدلول په قطب د انجینرۍ د تولید په عمومی برخه کی په ملی سطحه د انجینرۍ کی ،او د افعانی ټولنی د زیر بناوو کیفیت ښه کولو کی مرسته کوی.

Vision

Transforming into a hub for civil engineering in field of generating engineering knowledge in national scale and being a part of promoting Afghanistan civilian infrastructure qualities

مأموریت

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی معیاری و پرورش انجنیران متخصص و کارآمد در راستای انکشاف زیر ساخت­های عمرانی

ماموریت

د زده کړی او څیړنی خدمات چمتوکول، او د ملکی زیر بناوو پراختیا کی متخصصو او موثرو انجینرانو روزنه.

Mission

Offering substantial educational and research services, and training expert and effective engineers along with civilian infrastructure development 

اهداف دیپارتمنت سیویل

ارتقاء کیفی و کمی آموزش و خدمات آموزشی

نهادینه ساختن پژوهش در بین اساتید و محصلین

افزایش ارتباط با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی

ارتقاء ارتباط با بازارکار جهت سهم­ گیری در انکشاف زیرساخت­های عمرانی جامعه

د سیول څانګې اهداف

د تعلیم او روزنې خدماتو د کیفیت او کمیت وده

د پروفیسورانو او زده کونکو تر منځ څیړنې تنظیم کول

سره د نورو روزنیزو او څیړنیزو ادارو زیاتوالی اړیکو

د ټولنې د زیربناوو پراختیا کې د برخې اخیستنې لپاره د کار بازار سره د اړیکو وده

The Goals of Civil Engineering Department

Improving the quality and quantity of education and training services

Establishing research among professors and students

Increase communication with other educational and research institutions

Promoting relations with the labor market in order to participate in the development of the civil infrastructure of the society