اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کدر علمی

نام و تخلص: مصطفی ابراهیمی

درجه تحصیل: دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی: اقتصاد

تاریخ و محل تولد: ۱۳۶۳ وردک

شمار تلفن: ۹۳۷۴۴۸۴۸۶۱۳+

ایمیل: ebrahimi1363@yahoo.com

سوابق کاری:

سرپرست دیپارتمنت اقتصاد تجارتی دانشگاه کاتب

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی – کابل

رئیس تضمین کیفیت دانشگاه بین‌المللی المصطفی-کابل

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا

استاد دانشگاه ابوریحان (کابل)

استاد دانشگاه غرجستان(کابل)

استاد دانشگاه رابعه بلخی(کابل)

راهنمایی بیش از ۱۰۰ عنوان مونوگراف مقطع لیسانس

راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۰ عنوان پایان‌نامه مقطع ماستری اقتصاد

نام و تخلص: محمدهادی اکبری

درجه تحصیل: دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۳ ولایت غزنی

شماره تلفن: ۹۳۷۸۶۶۱۹۵۰۰+

ایمیل: akbarihadi1353@gmail.com

سوابق کاری:

عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خواجه عبدالله انصاری(هرات)

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خواجه عبدالله انصاری(هرات)

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اشراق(هرات)

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا(کابل)

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا(کابل)

معاون مالی و اداری دانشگاه ابن‌سینا(کابل)

مشاور اداری و مالی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، استاد دانشگاه

استاد دانشگاه غرجستان (کابل)

استاد دانشگاه گوهرشاد (کابل)

استاد دانشگاه رابعه بلخی (کابل)

مؤسس مکتب سروش سینا(کابل)

راهنمایی منو گراف مقطع لیسانس

راهنمایی و داوری پایان‌نامه مقطع ماستری

نام و تخلص: ظاهر اکبری

درجه تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۳، غزنی

شماره تلفن: ۹۳۷۷۹۲۴۴۱۷۹+

ایمیل: dzaherakbari@gmail.com

سوابق کاری:

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا

آمر دیپارتمنت مدیریت دانشگاه ابن‌سینا

استاد دانشگاه غرجستان

استاد دانشگاه بین‌المللی المصطفی-کابل

راهنمایی بیش از ۲۰ عنوان پایان‌نامه مقطع ماستری

آثار چاپ شده:

تکبر و بررسی آثار آن در وظایف اساسی مدیریت، فصلنامه علمی- تخصصی«اسلام و پژوهش‌های مدیریتی شماره۴، محل نشر: ایران، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۹۱٫

ارتباطات درون فردی در منابع اسلامی. فصلنامه علمی- تخصصی«اسلام و پژوهش‌های مدیریتی»، شماره ۲٫ محل نشر: ایران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۹۰٫

پیدایی و پویایی مدیریت دانش، مجله عصر خرد، شماره اول، ۱۳۹۱، هرات، دانشگاه خواجه عبدالله..

انحصار به‌مثابه منشأ فساد اداری در افغانستان. فصلنامه علمی تخصصی چشم‌انداز اندیشه، شماره دوم، ۱۳۹۴٫

مدیریت دانش با الهام از منابع اسلامی، فصلنامه علمی- ترویجی «اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» شماره ۵، محل نشر: ایران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۱۳۹۲٫

سرمایه فکری و نقش انسان در آن از منظر اسلام. فصلنامه علمی ترویجی«اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» شماره ۱۴٫ محل نشر، ایران، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵

راهبردهای مقابله با مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیره مدیریتی حضرت موسی(ع) از منظر قرآن. فصلنامه علمی ترویجی«اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» شماره ۱۶. محل نشر، ایران، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۷

بررسی مفهوم، معیارها و راهبردهای اثربخشی با رویکرد اسلامی، فصلنامه «اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» شماره ۱۷محل نشر، ایران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۱۳۹۸

مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی از منظر اسلام، «اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» شماره ۱۹،‌ محل نشر، ایران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۱۳۹۸

الگوی تدوین خط‌مشی عمومی در حوزه رسانه جامعه چندفرهنگی افغانستان، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت فرهنگی و اجتماعی، شماره ۴۴، ایران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، خزان ۱۳۹۹

مبانی خط‌مشی گذاری جامعه چندفرهنگی با رویکرد اسلامی تأییدشده برای چاپ در فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره ۲۱، ۱۳۹۹

آثار در حال چاپ:

بررسی تنوع در خط‌مشی گذاری فرهنگی افغانستان (تحلیل مضمون قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی). مجله کتاب سینا. کابل. دانشگاه ابن‌سینا.

مدیریت دانش با رویکرد اسلامی؛ کتاب. در حال ارزیابی. قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

تدوین خط‌مشی عمومی در حوزه رسانه جامعه چندفرهنگی با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی جامعه افغانستان)؛ کتاب. در حال ارزیابی. قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

نام و تخلص: محمدرضا رحیمی

درجه تحصیل: دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۸، غزنی

سوابق کاری:

استاد مدیریت مدرسه عالی مدیریت و اقتصاد مجتمع آموزش عالی امین، دانشگاه بین اللملی جامعه المصطفی، قم؛.

۲٫ استاد همکار دانشکده مدیریت دانشگاه بین اللملی جامعه المصطفی، واحد گلستان؛

ریس دانشکده مدیریت دانشگاه بین اللملی جامعه المصطفی، واحد گلستان؛

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه بین اللملی جامعه المصطفی، واحد کابل؛

استاد راهنمای منوگراف مقطع لسانس بیش از ۵۰ مورد

استاد راهنما و داور بیش از ۴۰ عنوان پایان نامه‌های ارشد

استاد راهنما و داور رساله‌های دکتری

مدیر مسؤل مجله علمی تخصصی چشم انداز اندیشه

آثار چاپ شده:

مقالات چاپ شده:

 “معیارهای گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر کارآیی و اثربخشی سازمانی از منظر امام علی(ع)”، مجله پژوهشی- علمی کوثر معارف، مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسلامی، سال ۱۳۸۹

 “رهبری در مدیریت اسلامی”، مجله علمی امت سال ۱۳۸۳

 “در انتظار مدینه فاضله”، مجله دانش پژوه، سال ۱۳۸۲

 “بیا ور نه زمین می خشکد”، مجله دانش پژوه سال ۱۳۸۲

در حال و هوای  اوضاع جامعه و شرایط انتظار، مجله دانش پژوه سال ۱۳۸۳

تالیف مطالبی در مورد “ممیزی مدیریت اسلامی در ایران” برای انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم.

بررسی و نقد جهت‌گیری‌های انسان شناختی و ارزش شناختی مدیریت دولتی نوین، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی،  شماره ۱، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

راهبردهای شایسته سالاری در رویکرد اسلامی، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره ۳،

راهکارهای نهادینه سازی وجدان کاری بر اساس رویکرد اسلامی در مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره ۵

بررسی و نقد اومانیسم، فصل‌نامه علمی تخصصی مطالعات علوم انسانی پژوهان، شماره ۱

روش تحقیقی قوم نگاری و کاربرد آن در مدیریت، فصل‌نامه علمی تخصصی مطالعات علوم انسانی پژوهان، شماره۲

شایسته سالاری و راهبردهای آن در رویکرد اسلامی، فصل‌نامه علمی-ترویجی نظارت و بارسی وابسته به ناجا، شماره ۱۷٫

بررسی ثابت و متغییر در دین، فصل نامه علمی تخصصی کلام اسلامی، مدرسه حجتیه،

اسلام و دموکراسی در اندیشه شهید صدر، فصل نامه علمی تخصصی کلام اسلامی، مدرسه حجتیه

راهکارهای کارآمدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی با تأکید بر تفسیر المیزان، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، مؤسسه امام خمینی(ره).

روش‌های ارزشیابی خط مشی عمومی با رویکرد اسلامی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، مؤسسه امام خمینی(ره).

 معیارهای استخدام نیروی انسانی در سازمان‌های عمومی افغانستان: رویکرد اسلامی، مجله علمی-پژوهشی اندیشه معاصر.

راهبردهای شایسته سالاری در سازمان‌های عمومی افغانستان، مجله علمی-تخصصی بامیکا.

مؤلفه‌های ارزشیابی در سازمان‌های عمومی افغانستان: معرفی یک چارچوب، مجله علمی تخصصی چشم انداز اندیشه.

بررسی نظریه قدرت و سیاست در سازمان، مجله علمی تخصصی چشم انداز اندیشه.

اسلام و پاسخگویی به نیازهای متغیر انسان، مجله علمی- تخصصی، گلستان اندیشه.

راهبردهای حل بحران همبستگی ملی از نگاه شهید مزاری، مجله خورشید عدالت، ۱۴۰۰

مراحل شنود اثربخش: رویکرد اسلامی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ۱۴۰۰

کتاب‌های چاپ شده

کتاب برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی چاپ شده ۱۳۹۶

جستارهایی در سیاست‌های کلی نظام اداری: عضو گروه نویسندگان، ۱۳۹۴

شایسته سالاری با رویکرد اسلامی: عضو گروه نویسندگان، ۱۳۹۵

جستارهایی در مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی با رویکرد اسلامی: عضو گروه نویسندگان، ۱۳۹۵

تفسیر یک جلدی بشر: عضو گروه نویسندگان زیر نظر آیت الله حسینی دیباجی، ۱۳۹۶

ایضاح الکفایه، شرحی بر کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی، تقریرات درس حضرت آیت الله دیباجی(عضو گروه نویسندگان)، چاپ شده در سال ۱۳۹۶

آثار در حال چاپ:

الف) کتاب:

بهره وری سازمانی: رویکرد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

الگوی انگیزش نیروی انسانی: رویکرد قرآنی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی.

ب) مقالات:

شاخص‌های اثربخشی ارزشیابی خط مشی عمومی: رویکرد اسلامی، مجله مدیریت اسلامی

برنامه ریزی استراتژیک توسعه روستایی مناطق مرکزی(هزارجات) با استفاده از مدل SWOT، مجله کتاب سینا

نام و تخلص: محمد یحیی وقار

درجه تحصیل: ماستری مدیریت و کاندیدای دکتری مدیریت دولتی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۱ – ولسوالی جغتو – ولایت غزنی

شماره تلفن: ۹۳۷۴۸۵۱۴۰۱۹+

ایمیل: yahyawaqar@gmail.com

سوابق کاری:

کدر علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاتب (۱۳۸۸)

عضو هیئت مؤسس دانشگاه ابن سینا (۱۳۸۹ تا اکنون)

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا (۱۳۸۹ تا اکنون)

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن سینا (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

رئیس کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه ابن سینا (۱۳۹۷-۱۳۹۶)

مشاور امور مالی و بودجه معاونت دوم ریاست جمهوری (۱۴۰۰-۱۳۹۷)

راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از ۳۰ پایان‌نامه مقطع ماستری در جامعه المصطفی، دانشگاه پیام نور و پوهنتون دنیا

آثار چاپ شده:

مقالات چاپ شده:

بوروکراسی از نظریه تا عمل (فصلنامه جامعه فردا، ۱۳۸۷)

بررسی هماهنگی و استراتژی‌های آن در سازمان (فصلنامه علمی پژوهان شماره اول، ۱۳۹۱)

بررسی سبک‌های رهبری در آینه تئوری‌های مدیریت (مجله سراج ۱۳۸۲)

آثار در حال چاپ:

الف) کتاب:

اصول سازمان و مدیریت، انتشارات دانشگاه ابن سینا.

مدیریت منابع انسانی: انتشارات دانشگاه ابن سینا

ب) مقالات:

عوامل مؤثر بر پایداری سازمان‌های غیر انتفاعی پروژه محور در افغانستان (مجله کتاب سینا)

چالش‌های اعتماد عمومی در افغانستان (مجله کتاب سینا) شایسته سالاری: مفاهیم و ویژگی‌ها، پیامدها،‌ موانع و راهکارها