اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا | شماره ششم

فهرست موضوعات

– ابوریحان بیرونی و انسان‌گرایی (محمدامین احمدی)

– فارابی و احیای «بُرهان» در تمدن اسلامی (علی امیری)

– چیستی و چرایی کلام جدید (محمدامین احمدی‌)

– تحلیل گفتمان عدالت آموزشی در نظام سیاسی دوره مارکسیستی در افغانستان (۱۹۷۸ ـ ۱۹۹۲)  (محمدداوود سخنور)

– سیاست تحصیلات عالی در افغانستان معاصر: تجربه پساطالبان (یحیی بیضا. ترجمه: محمدداود سخنور و عبدالولی سیرت)

– فرآیند انتشار اخبار خارجی در چهار روزنامه کابل (علی‌یاور اکبری)

– اقتباس از ادبیات در سینما (عباس محمدی)

– بررسی مقایسوی نقش بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری متعارف در رشد اقتصادی (برات‌علی صاحبی)

– بررسی ارتباط راهبری شرکتی با رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران  (محمدآصف شفایی، حجت سرهنگی و سمیه محمدی)

– شناسایی عوامل مؤثر اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بر ایجاد تبعیض‌های جنسیتی از نظر دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه کابل (محمدعلی فطرت)