اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


علوم و فنون

علوم و فنون: مجله علمی دانشگاه ابن سینا در حوزه ساینس، تکنالوژی و فن آوری است، که نخستین شماره آن تحت عنوان کتاب سینا ویژه علوم و فنون نشر شده است. معاونت تحقیقات این مجله را بصورت مستقل در هر ماه با کدر علمی جداگانه با کسب مجوز از وزارت تحصیلات تحت عنوان علوم و فنون در حوزه ساینس و تکنالوژی بصورت منظم منتشر می کند.

فهرست موضوعات

– بررسی معماری شهرهای تیموری و ویژگی های آنها (مطالعه موردی: شهر هرات) (محمدرضا امیری و مرضیه کریمی)

برآورد تغییرات ناشی از سیل با استفاده از ریموت سنسینگ (محمد ناصری و حیدر فاضلی)

بررسی مشکلات مدیریت مواد زاید جامد شهری در افغانستان (مرضیه محمدی)

بررســی الگوهای رفتاری در سرک شاهراه شهر تالقان (افغانســتان) برای شناسایی قرارگاه های رفتاری و ارائه راهنمای طراحی شهری برای افزایش کیفیت آنها (مسعود همرایی)

زونبندی جیوتکنیکی شهر کابل از نظر صنف بندی انجینیری خاک ها (محمدسالم حسینی)

دینامیک درهمتنیدگی الکترون به دام افتاده در یک جفت نقطه کوانتومی با میدان فوتونی (اسدالله خدادادی و دکتر سید جواد اخترشناس)

بررسی سه بعدی تأثیر هندسه تونل در محاسبه گام پیشروی مجاز در تونل های نعل اسبی (محمد رسولی، علیرضا خانی و علیرضا باغبانان)

راهبردهای طراحی مسکن بر اساس مؤلفه های اسلامی (طیبه نظریان)