اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


شورای پژوهش

شورای‌ پژوهش‌عالی‌ترین‌رکن‌ تصمیم گیری ‌پژوهش‌گاه ‌است.‌ اعضای‌ شورای‌ پژوهش‌ عبارتند ‌از:‌ رئیس‌ دانشگاه، ‌معاون‌علمی‌و‌تدریسی، ‌معاون‌ اداری‌ و‌ مالی‌، ‌ریاست‌ماستری‌، ‌رئیس‌ پژوهشگاه ‌معاون‌پژوهش، معاون‌همکاری های ‌علمی، معاون ‌انتشارات ‌و‌ معاون‌اجرایی ‌و‌ مالی‌ ‌پژوهشگاه.

اختیارات و وظایف
–  ارائه ‌طرح‌ها ‌و ‌سیاست‌گذاری‌های‌کلی‌  و‌مالی‌ و ‌بودجه‌ای ‌پژوهش‌گاه ‌به‌ شورای‌ علمی‌دانشگاه‌‌ برای‌ دریافت ‌تأیید‌ آنها؛

– اجرای‌اساسنامه ‌و ‌پیشبرد‌ امور‌ مالی ‌اداری ‌فنی‌ و‌ قراردادی ‌پژوهشگاه ‌با ‌همکاری ‌همه‌ معاونت‌ها‌ و‌‌ مدیریت ها‌ یا ‌با ‌سپردن ‌بخشی ‌از‌ وظایف ‌خود ‌به ‌یکی‌ از ‌اعضای ‌شورای‌ پژوهش؛

– تنظیم ‌و ‌تعیین‌ موضوع های ‌قابل ‌طرح ‌در ‌جلسه های ‌عادی ‌و ‌فوق العاده‌ شورای ‌پژوهش؛ ‌
– پاسخگو ‌بودن ‌و‌ گزارش دهی ‌شفاف ‌و‌ به ‌موقع ‌از ‌فعالیت های‌ پژوهشگاه ‌به ‌شورای‌ پژوهش؛
‌ – نظارت‌ بر‌ عملکرد ‌معاونت ها ‌و ‌مدیریت های‌ ‌پژوهشگاه؛ ‌

– نمایندگی‌ از ‌پژوهشگاه ‌برای ‌برقراری ‌‌ارتباطات‌ بیرونی ‌پژوهشگاه‌‌ با ‌اشتراک ‌معاونت‌ها‌ و مدیریت های‌ مربوط؛
–  امضای‌نامه ها ‌و ‌توافقنامه های‌ رسمی‌ ‌پژوهشگاه‌ با ‌در ‌اختیار‌ داشتن ‌مهر‌ پژوهشگاه