اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مدیریت محاسبه

نام و تخلص: محمد یونس نوربند هزاره

میزان تحصیلات: ماستری (علوم سیاسی)

سال تولد: ۱۳۵۶

ایمیل:

سوابق کاری:

– مدیر محاسبه در پوهنتون کاتب و ابوریحان

– مشاور مالی در پوهنتون استقلال و لیسه کاتب

– مدیر محاسبه در دانشگاه ابن سینا

مدیریت محاسبه

کار این مدیریت متمرکز بر اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مالی مورد استفاده جهت برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل منابع دانشگاه و اطمینان از استفاده مناسب آن می‌باشد. این مدیریت در حال حاضر دارای یک مدیر و سه کارمند با وظایف داری شرح ذیل است.

شرح وظایف مدیر محاسبه

– تنظیم حسابات مالی دانشگاه (بیلانس،لیجر،ژورنال و جی فی)

– ثبت در سیستم (فیس محصلان، امتحان معذرتی، امتحان کنکور و سایر درآمدها)

– ثبت مالی انتشارات دانشگاه بر اساس قراردادها نوعیت کار و فایل نمودن تمام پرداخت های آن

– تهیه و طی مراحل اسناد (اظهارنامه مالیاتی) در دانشگاه

– کنترل پایه معاش، اضافه تدریس/اضافه کاری، مالیه (معاشات استادان، کارمندان، خدمات و گاردا)

– چک صورت حساب دانشگاه در بانک اسلامی

– رسیدگی به مشکلات (عریضه محصلان)

– تسویه حساب مالی محصلان فارغ التحصیل از دانشگاه

– تهیه و تنظیم آویزهای مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی و مالیات موضوعی دانشگاه)

– دسته بندی حسابات مالی (عواید-مصارف و سایر دارایی ها) و فایلینگ آن بر اساس نوعیت آن

– کنترل مالیات راپور معاشات در هر ماه از استادان و کارمندان دانشگاه

– کنترل لیست معاشات در هر ماه (لیست دانشگاه و بانک)

– تهیه و تنظیم جدول برای گرفتن چک از پیشنهادات برای خرید

– کنترل قرضه های پیش پرداخت معاشات، قرضه و علی الحساب استادان و کارمندان در هر ماه و کسر از معاشات

– کنترل خریدهای مدیریت خدمات (خرید بر اساس فاکتور و پیشنهاد)

– گزارش بیلانس بر اساس هر ماه و تهیه گزارش ربع وار

– تهیه گزارش مالی بورس محصلان طرف (موسسین، نهادها و شرکت های خصوصی و دولتی)

– کار برای تهیه پروسه مالی دانشگاه

– کار برای تهیه بودجه مالی دانشگاه برای هر بخش (دانشکده ها، ریاست ها، مدیریت ها)