اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


برنامه‌ها

کمیته تضمین کیفیت دانشگاه ابن سینا معیارهای یازده گانه وزارت تحصیلات عالی را جهت ارتقای کیفیت دانشگاه تطبیق می­نماید. این معیارها به شرح ذیل است:

تعیین مأموریت و استراتیژی

سهم‌گیری در انکشاف جامعه و توسعه امور آموزشی

ساماندهی سیستم حاکمیت،رهبری و اداره

جهت دهی منابع مالی مطابق پلان استراتژیک

توسعه امور تدارکات تحصیلی و اکادمیک

انکشاف فعالیت های تحقیقاتی

انکشاف توانمندیهای استادان و کارمندان

فراهم آوری شرایط مناسب برای محصلین

ارتقای کیفیت و بهبود شرایط آموزشی دانشگاه

فراهم آوری منابع کافی برای کتابخانه و بهبود منابع معلوماتی

انکشاف تکنالوژی معلوماتی و سهولت های تفریحی