اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


رهنمود ثبت نام پذیرفته شده گان کانکور ماستری بهار ۱۳۹۹ دانشگاه ابن سینا

پیرواطلاعیه قبلی دانشگاه ابن سینا که در آن اسامی کامیابان اصلی و ‌ذخیره رشته‌های  روابط بین‌الملل؛ حقوق خصوصی وحقوق جزا وعلوم جنایی اعلام گردید.  بدینوسیله  به اطلاع می‌رساندآن عده از داوطلبان که اسامی آنها درلیست کامیابان اصلی این مرحله اعلام شده است، می توانند طبق رهنمود ذیل نسبت به ثبت نام خویش درمقطع ماستری درموعدتعیین شده اقدام نموده و ازشمولیت خویش دردانشگاه ابن سینا اطمینان حاصل نمایند.

درصورتی که داوطلبی نتواند و یا نخواهد درموعد تعیین شده  ثبت کند و یا شرایط ثبت نام راتکمیل کرده نتواند افراد موجود درلیست ذخیره جایگزین آنان خواهد شد.

مراحل ثبت نام:

۱ – مراجعه به وب سایت دانشگاه ابن سینا ودریافت فورم ثبت نام ماستری.

وب سایت دانشگاه: www.avicenna.edu.af/dari

۲ -تکمیل دقیق فورم ثبت نام وتهیه اسناد لازم ضمیمه.

۳ -واریز فیس سمستر با توجه به رهنمود پرداخت فیس ضروری می باشد.

رهنمود پرداخت فیس

۴ -ارسال فورم تکمیل شده ثبت‌نام به همراه کاپی اسناد ضمیمه  خواسته شده درفورم ثبت نام به مدیریت تحصیلات تکمیلی.

ایمیل: master-degree@avicenna.edu.af

شماره تلگرام: ۰۷۷۷۷۲۶۶۶۲

۵- ارسال  کاپی آویز/ بل فیس پرداختی بانکی به ایمیل وتلگرام مدیریت مالی.

ایمیل: finance@avicenna.edu.af

شماره تلگرام:   ۰۷۰۰۹۳۰۶۱۲

حضور اطمینان ازتکمیل ثبت نام ازطریق دریافت پیام قبولی از طرف دانشگاه ودریافت ID نمبر.

۵ -اقدام به انتخاب ‌وثبت درس‌های سمستر اول ماستری در دیتابیس  دانشگاه طبق رهنمود انتخاب واحد.

رهنمود انتخاب واحد

شماره تلگرام: ۰۷۴۷۹۹۲۵۴۸

باتکمیل مراحل فوق ثبت نام شما تکمیل می گردد ودرصورت عدم تکمیل مراحل فوق درموعد مقرر داوطلبان موجود درلیست ذخیره جایگزین خواهد شد.

برای دریافت فایل ها به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

رهنمود ثبت نام پذیرفته شده گان کانکور بهاری ۱۳۹۹ دانشگاه ابن سینا

فرم ثبت نام پذیرفته شده گان کانکور بهاری ۱۳۹۹ دانشگاه ابن سینا