اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اطلاعیه !

اطلاعیه ریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابن سینا

قابل توجه محصلان ماستری ورودی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 

همانگونه که دانشجویان گرامی می‌دانند وازطرف دانشگاه ابن سینا نیز به آنان اطلاع داده شده است؛  دوره تحصیل دوره ماستری براساس قوانین ومقررات نافذه سه ساله می باشد و دانشجویان مقطع ماستری مکلف به اتمام موفقانه تمامی کریدت های درسی به شمول دفاع ازپایان نامه خویش درمدت سه ساله تعیین شده می باشند.

 براین اساس سنوات مجاز تحصیلی محصلان ماستری ورودی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ ، ۹۴۱۳، ۱۳۹۵ به اتمام رسیده و وزارت محترم تحصیلات عالی قبلا این مهلت را حداکثر تاپایان سنبله ۱۳۹۸ تمدیدکرده بود. اما باتوجه به درخواست مکرر تمدید مجدد آن ، وزارت تحصیلات عالی برای آخرین بار این مدت را تاپایان ماه حوت ۱۳۹۸ تمدید نموده است.

بنا براین دانشجویان محترم ورودی سال‌های فوق ‌و همچنین محصلان ورودی سال ۹۶ براساس مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی، تنها تا پایان سال ۱۳۹۸ فرصت دارند که تمامی کریدت های خویش را تمام نموده از پایان نامه خود دفاع کنند. طبیعی است در صورت عدم دفاع دانشجو ازپایان نامه خویش درمدت فوق، از دریافت شهادت نامه ماستری محروم گردیده و تنها ترانسکریپ دانشگاه ابن سینا به آنان داده خواهد شد.

 دانشگاه ابن سینا از طریق اطلاعیه های رسمی دربورد دانشگاه ، فضای مجازی و تماس با محصلان، وظیفه اطلاع رسانی خود را انجام داده و انجام می دهد؛ چنانچه دانشجویان محترم کوتاهی کنند، تمام عواقب آن بر عهده خود آنان خواهد بود.

محصلان محترم که مشمول این اطلاعیه می شوند فورا به ریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابن سینا مراجعه نموده وتعیین وضعیت نمایند .

ریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابن سینا

۱۳۹۸/۱۰/۲۰