اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ الی ۲۰۱۹-۱۱-۱۱

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

مرکز امام علی آدلاید

۱۸,۴۴۷$دالر امریکایی

۰ افغانی

۲

مرکز الزهرا – آدلاید

۱۲۵,۸۷۰ افغانی

۳

هموطنان مقیم ملبورن – ده مرده گلزار

۳۵۰$دالر امریکایی

۰ افغانی

۴

مرکز عترت

$ ۰

۱۶۱,۱۲۰ افغانی

۵

انجمن آغیلی هوتقل

$  ۰

۱۵۷,۲۱۰ افغانی

۶

مرکز اسلامی ارشاد شعبه فرفیلد

۱۰,۵۶۰$دالر امریکایی

۰ افغانی

۷

مرکز توحید – شهر پرت

$ ۰

۲۱۰,۰۰۰ افغانی

۸

انجمن فولاد ملبورن

$ ۰

۱۹۹,۸۰۰ افغانی

۹

سید مهدی بلخی، رؤف رضایی

۳,۹۶۰$دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۰

ظاهر مرزایی از شهر پرت

$ ۰

۸۰,۲۲۰ افغانی

مجموع

$۳۳,۳۱۷

سی و سه هزار و سه صد و هفده دالر امریکایی

AFN 934,220

نه صد و سی و چهار  هزار و دو صد و بیست افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط دوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۱۰,۰۰۰$ دالر امریکایی

۷

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول

۳۵۸,۹۲۶ افغانی

۸

شرکت ریگریشن مطمین

تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز دوم

۲۷۰,۵۷۹ افغانی

۹

آقای نجیب الرحمن مظفری

قسط دوم بابت سیم تابی، قالب بندی و جابجایی کانکریت سقف منزل اول فاز اول

۴,۵۰۰$ دالر امریکایی

۱۰

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط سوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۶,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۱

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول

۴۶۰,۶۰۰ افغانی

۱۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط چهارم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۷,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۳

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط پنجم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۴,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۴

فروشگاه ایزوگام های ایرانی عبدالحمید افشار

بابت کار ایزوگام دیوار های اطراف فاز اول پروژه ساختمان دایمی دانشگاه

۱۱۲,۲۵۰ افغانی

 

۵۰۰،۳۱$ دالرامریکایی

۱,۲۰۲,۳۵۵ افغانی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۱۴-۱۰-۲۰۱۹ الی ۱۴-۱۱-۲۰۱۹ جمعا مبلغ معادل ۴۵,۲۲۶$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق معادل ۴۶,۸۷۱$ دالر امریکایی  برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱,۶۴۵$ دالر امریکایی از کمک های دوست های بامیانی و هموطنان مقیم انگلیس هزینه شده است.