اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


پویش جهانی برای حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت در چارچوب کمپین جهانی برای ابن‌سینا

یکی از اهداف اساسی دانشگاه ابن‌سینا فراهم آوری زمینه تحصیل برای افراد کم در آمد جامعه است، تا به این وسیله دسترسی همگانی به آموزش عالی فراهم شود وعدالت آموزشی که پایه واساس عدالت اجتماعی است فراهم گردد.

در این راستا در پی نیت خیر واقدام انسان دوستانه تعدادی از هموطنان ما در شهرهای استرالیا مبنی بر اسپانسر کردن دانشجویان بی‌بضاعت و کم بضاعت، پویش جهانی برای حمایت از دانشجویان بی بضاعت را در چارچوب کمپین جهانی برای ابن سینا اعلام می‌کنیم. لازم به یادآوری است که تاکنون خیرخواهان ونیکوکاران هموطن مقیم استرالیا متعهد شده اند که به تعداد ۳۰ نفر دانشجو بی‌بضاعت را تحت حمایت کامل مالی خود قرار دهند. پیش از این به تعداد ۱۰ نفر دانشجوی بی‌بضاعت توسط بنیاد بابه مزار واقع در استرالیا تحت حمایت نسبی مالی قرار گرفته بود.

به این وسیله از عموم خیرخواهان و نیکوکاران، می‌خواهیم دراین برنامه خیر شرکت و خیر دنیا و آخرت را نصیب خود ومردم خویش نماید.

 جهت اطلاع عموم خیرخواهان لیست رشته‌ها و هزینه های مالی هریک از رشته ها را  به قرار ذیل اعلام می کنیم:

شماره دانشکده‌ها رشته‌های تحصیلی کریدت هزینه مجموعی هزینه هر سمستر مدت تحصیل
۱ انجنیری انجنیری سیول ۱۴۵ ۱۹۲۶۴۰ ۲۴,۰۸۰ چهارسال
انجنیری GIS ۱۴۰ ۱۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ چهارسال
انجنیری محیط زیست ۱۴۵ ۱۹۲۶۴۰            ۲۴,۰۸۰ چهارسال
انجنیری ارشتکت ۱۴۵ ۱۹۲۶۴۰            ۲۴,۰۸۰ چهارسال
۲  کمپیوتر ساینس آی تی  IT ۱۴۵ ۱۷۱,۷۸۶            ۲۱,۴۷۳ چهارسال
نرم افزار ۱۴۵ ۱۷۱,۷۸۶            ۲۱,۴۷۳ چهارسال
۳ حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
عامه و خصوصی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
۴  علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
۵ علوم اجتماعی ژورنالیزم ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
جامعه شناسی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
فلسفه ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
۶ اقتصاد ومدیریت اقتصاد تجارتی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال
مدیریت مالی وبانکی ۱۴۰ ۱۱۴,۵۶۰ ۱۴,۳۲۰ چهار سال