اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


نقش جامعه جهانی در مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از سال (۲۰۰۱ تا کنون )

چکیده

با  روی کار آمدن  نظام سیاسی جدید در افغانستان، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ موجب گردید تامسئله مشارکت سیاسی زنان دراین کشور مورد بازنگری قرار می گیرد. تلاش برای قراری نظام دموکرتیک و توجه این نظام به فراهم آوردن زمینه های لازم برای افزایش فعالیت های  سیاسی و اجتماعی زنان موجب حضور بیشتر زنان در عرصه های مختلف سیاسی شده است، منظور از حضور مشارکت سیاسی زنان در افغانستان مجموعه ای از عملکرد های سیاسی چون اشتراک در تظاهرات ها، در احزاب سیاسی، اشتراک در نهاد های دولتی، اشتراک در رای گیری و رای دهی، اشتراک در محافل سیاسی و اجتماعی و… بوده که در این تحقیق به آن ها به عنوان مشارکت سیاسی زنان  در افغانستان نگاه شده است.بدون شک مشارکت سیاسی زنان در افغانستان به صورت عملی، قبل از حضور جامعه جهانی در افغانستان پشینه تاریخی چندان ندارد، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر وحضور نیروهای بین المللی به رهبری جامعه جهانی، فصل جدیدی در عرصه های مشارکت سیاسی زنان در افغانستان به وجود آمده، حمایت های جامعه جهانی باعث شده که زمینه های مناسبی برای مشارکت زنان افغانستان در عرصه های مختلف از جمله سیاست به وجود آید. اما پردختن به بحث است که فعالیت های سیاسی زنان در افغانستان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر مورد غفلت و کم توجهی پژوهش گران قرار گرفته و این تحقیق در صدد پاسخ به سوال است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، با توجه به فرهنگ سنتی جامعه افغانستان، نظام سیاسی جدید و جامعه جهانی چه نقش داشته و تا چه حد تأثر گذار در بهبود مشارکت سیاسی زنان در افغانستان بوده و به این منظور تلاش می گردد. در این تحقیق وضعیت مشارکت سیاسی  زنان را در نظام جدید افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ مورد ارزیابی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، زنان، نقش جامعه جهانی، افغانستان، ۱۱سپتامبر 

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

استاد راهنما: دکتر محمد جواد “صالحی”

ترتیب کننده: شمایل زارع