اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


نقش آمریکا در فرایند گذار به دموکراسی در افغاسنات

 

چکیده:

دموکراسی در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری کنفرانس بن ،وارد ادبیات سیاسی افغان ها گردید.کنفرانس بن که توافقات آن به موفقتنامه بن ،معروف است ،نقشه راه فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان را ترسیم نمود و در ادامه آن ، افغانستان در میان سالهای ۲۰۰۱الی ۲۰۱۴چندین گام مهمی را به سوی دموکراسی برداش.پس از آن انتظار می رفت که دموکراسی در سایه حضور ایالات متحدهءآمریکاء مراحل گذار را طی نموده به مرحله تحکیم نزدیک شود.اما،اکنون که در حدود یک ونیم دهه از آغاز فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان می کذرد، نگرانی ها در خصوص ،بازگشت ، و سقوطء آن مطرح است این تحقیق بر آنست تا به این پرسش ها پاسخ دهد؛ نقش ایالات متحدهء امریکا در فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان چگونه قابل ارزیابی است؟بطور مشخص،نقش ساز وکاری ایالات متحده آمریکا پس از کنفرانس بن الی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴چگونه قابل بررسی است؟ایالات متحده آمریکاه در فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان در خصوص ایجاد و تقویت نهاد های دمواتیک چه نقش ایفا نموده است؟ در مقابل، برای پاسخ دادن به این پرسش ها، فرضیه اصلی تحقیق حاضررا این ادعا تشکیل میدهد که ایالات متحده آمریکا به عنوان عامل خارجی در فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان به عنوان گرانتور (ضامن)دموکراسی مهترین نقش را داشته است،تا جائیکه بدون مداخله و حضور استراتژیک ایالات متحده آمریکا در افغانستان پس از سال۲۰۰۱،همین ،شبه دموکراسیء فعلی را نمی توان تصور کرد.تحقیق حاضر، مشتمل بر سه فصل است. فصل اول، چار چوپ تیوریک این رساله راتشکیل میدهد. فصل دوم، نقش ساز وکاری ایالات متحده آمریکا در فرایند گذاربه دموکراسی در افغانستان به بررسی گرفته است.در فصل سوم،نقش نهاد ایالات متحده آمریکا در فرایند گذاربه دموکراسی در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و در نهایت با یک جمع بندی به فرجام رسیده است.در جمع بندی تحقیق حاضر،در خصوص نقش ایالات متحده آمریکا در یافتیم که ایالات متحده پس از سال ۲۰۰۱در مدیریت منازعات انتخاباتی، مهترین نقشرا داشته است. ایالات محتده آمریکا، منازعات انتخاباتی را به ,سازش ,و،توافقات انتخاباتی، مبدل ساخت. در زمینه ها و پشنوانه های حقوقی و تیوریک را به سوی یک دموکراسی سالم در افغانستان فراهم ساخت. در تصویب قانون انتخابات و گسترش فعالیت رسانه ها به عنوان حامی بیرونی نقش ایفا نمود. احزاب جهادی را خلع سلاح نمود. در کل، تلاش و زمینه سازی برای استقرار یک وموکراسی را در افغانستان انجام داد، تا حدودی موانع را،منهدسی،و، مدیریت،کرد که از آن در این تحقیق به عنوان نقش ساز و کاری ایالات متحده آمریکا تعبیر گردیده است. در ضمین آن، ایالات متحده آمریکا در خصوص ایجاد و حمایت از نهاد های دموکراتیک نیز سهم و نقش فوق العاده بی را ایفا نموده است. ولی، با آنهم دموکراسی در افغانستان با توجه به موانع بومی و منطقه ایی در حالت ،معلق،به سر می برند که در آینده نیز برای از میان برداشتن موانع و ،تحکیم دموکراسیء ، نقش و نام ایالات متحده آمریکا را نمی توان نادیده گرفت.

واژگان کلیدی :ایالات متحده آمریکا، فرایند گذار ، دموکراسی ، انتخابات، جرگه، افغانستان

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: نقش آمریکا در فرایند گذار به دموکراسی در افغاسنات

استاد راهنما: دکتر محمد شفق خواتی

ترتیب کننده: غلام حسین رضایی