اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان در جرایم جنسی

 

سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان در جرایم جنسی

چکیده:

سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان،با نگاه تعبدی دراین جرایم،همواره قابل تفسیر بوده و این امر گاهی سبب تنفیر و گاهی موجب نقض حقوق بشر گردیده است. در حالیکه شرایط جهانی، مکانی و زمانی همیشه، لزوم تفسیر دقیق و تغیر دراین زمینه را خواستار بوده است.
پژوهش حاضر به روش توصفی تحلیلی، سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان را در قبال جرایم جنسی، بطور مقایسه ای، به گونه ای شفاف، به دور از افراط دین گرایان و تفریط لبرال ها، با نگاهی منصفانه، مورد بحث قرار داده است.

ابتدا، ازسیاست جنایی، عناص و مدلهای رایج آن، در جهان و اسلام، مبانی جرم انگاری، تقسیمات جرایم جنسی و عناصرمنطقه ممنوع رفتارجنسی، بحث صورت گرفته است و به تعقیب آن ارضاء غریزه جنسی نظام مند به عنوان یک امر ضروری در حیات فردی و اجتماعی در سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان مطرح شده است و سپس برنامه ها و راهکارهای متنوع برای تقویت آستانه مقاومت، ازمیان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده و ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب  این جرایم هستند،تحت عنوان تدابیرغیر جزایی بحث گردیده است وهمچنین از تدابیر جزایی سیاست جنایی اسلام وحقوق جزای افغانستان در مراحل تقنین،داد رسی و جزایی مجازات به قدر کافی بحث به میان آمده است ولی نا گفته نماند که به رغم تاکید برقبح ذاتی این اعمال وقبول مسئولیت جزایی بری مرتکبان آن،این سیاست،برخلاف نظام تفتیشی بر بزه پوشی وطرفداری از متهم وجلوگیری از اثبات قضایی آنها اسرار داشته و در نهایت استفاده از حقوق جزا را بطور کمینه ای به عنوان آخرین راه چاه در نظر گرفته است و در ضمن،بر اصتلاح مجرم،بازدارندگی عمومی وخصوصی،اجرای عدالت تاکیده کرده و حتی در جلب رضایت خاطر بزه دیده گان، نیزبی تفاوت نمانده است.

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی،اسلام،حقوق جزا،افغانستان،جرایم جنسی.

دانشکده: حقوق

دیپارتمنت: حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: محمد باقر” ناطقی”

استاد راهنما: دکتر غلام حیدر “علامه”