اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه روم

چکیده :

اصول حاکم بر تحقیق و تعصب،ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده که تاثیر قابل توجهی در تامین قضایی جامعه دارد،با توجه به اهمیت حقوق در اجرای تحقیق و تعقیب عادلانه به اساس اعلامیه های جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل که اصول حاکم بر تحقیق و تعقیب را به منظور حمایت از حقوق مظنون و متهم که در جریان تحقیق و تعقیب باید رعایت گردد،به رسمیت شناخته اند.

قوانین اجراآت جزایی کشورها نیز دنبال الزمات حقوق بشری و تعهدات بین المللی که در این راستا وجود دارد،مقرارات ویژاه ای را تنظیم و تدوین کرده اند. افغانستان نیز به عنوان جزئی از جامعه بین المللی با پیروی از الزامات حقوق بشر و آموزهای دینی،از آغاز تدوین قانون اساسی تا به امروز قوانین،اصول کلی خاصی را در جهت تضمین حقوق مظنون و متهم به خاطر رعایت حقوق آنها در قونین گنجانده اند که قوانین اساسی در مراحل مختلف تاریخ افغانستان و خاصتا قانون اساسی ۱۳۸۲ در ماده ۱۳۴ صلاحیت تحقیق و تعقیب را به لوی سارنوالی افغانستان تفویض نموده است و همچنان قوانین عادی این اصول را مورد تاید قرار داده است. زیرا اساس دوسیه جزایی را مرحله کشف،تحقیق و تعقیب تشکیل می دهد و سرنوشت مظنون و متهم در این مراحل،رقم میخورد. فرد و متهم در هریک از مراحل فوق،دارای حقوق و امتیازاتی میباشد که قانون آن را در نظر گرفته است که اجرای یک محکمه ای عادلانه می باشد.

در این تحقیق اصول حاکم بر تحقیق و تعقیب را در مرحله اول از لحاظ کلیات و سپس اصول اداری که ساختار ارگان تحیق و تعقیب را دربر می گیرد مورد بررسی قرار داده خواهد شد و همچنان در بخش دوم اصول بشری که شامل اصل برائت،کرامت انسانی،حق سکونت،وکیل مدافع،بهرمندی از مترجم،تفهیم اتهام،منع شکنجه،برابری سلاح ها،منع گرفتاری توقیف خود سرانه،تحصیل دلیل اتهام،تفکیک مرحله ای تحقیق و تعقیب واصل لزوم جبران خسارات را در مقابل اشتباهات قضایی و مقایسه با اسناد بین المللی و همچنان قوانین افغانستان به صورت درست و همه جانبه مورد تحقیق گرفت و سپس پیرامون خلاهای که در قوانین جزایی افغانستان به ارتباط اصول حاکم بر تحقیق و تقیب وجود دارد هریک را شناسایی و سپس طی فصول جداگانه مورد بررسی قرار داده خواد شد.

واژگان کلیدی:

تحقیق،تعقیب،سارنوالی،حقوق جزا،اسناد بین الملل،افغانستان.

دانشکده: حقوق

دیپارتمنت: : حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: آقای “منصور”

استاد راهنما: دکتر حمید الله “غلامی”