اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


بررسی جایگاه حقوق بشر در سیاسیت خارجی آمریکا در افغانستان (۲۰۰۱=۲۰۱۷ )

 

چکیده:

یکی از شعار های مهم آمریکائی در افغانستان پساطالبان کمک به بهبودی وضعیت حقوق بشر بوده است و به همین دلیل جایکه حقوق بشردر سیاست خارجی آمریکا برای مردم افغانستان دارای اهمیت خاصی بوده است و آن ها به فهم اهمیت و فراز نشیب های این حقوق در سطح سیاست خارجی این کشور علاقمندی بوده اند .این پژوهش نیز به دنبال بررسی جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان،از سال ۲۰۰۱تا ۲۰۱۷میلادی از طریق جستجوی اسناد موجود وبحث بر روی نوع تعامل موجود میان بنیادهای قانونی و فرهنگی آمریکائی با حقوق بشر؛بررسی در مورد از موارد تاریخی  مداخلات حقوق بشر ای کشور در عرصه بین الملل و سر انجام تمرکز بر استراتیژی ها و عمل کردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکائی در قبال حقوق بشر در کسوت سیاست خارجی دولت های :بوش،اوباماو ترامپ در افغانستان بوده است که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در افغانستان پساطالبان ،حقوق بشر و منافع ملی آمریکائی در یک راستا قرار گرفتندو در تعاملی مثبت با افکار لیبرالیستی نو محافظه کاران دولت بوش سبب شدند تا سیاست خارجی ایالات متحده  در جهت حمایت از حقوق بشر و در پیش گرفتن برنامه ملت –دولت سازی در این کشور حرکت کند ؛اما رویکرد ریالیستی و انزواطلبانه  دولت اوباما سبب شد تا سیاست حقوق بشری آمریکا در افغانستان به سوی حمایت از دولت مرکزی سوق پیدا کرده و از این طریق جامعه مدنی تضعیف شود و در برخی موارد از نقض حقوق بشری مردم افغانستان به دست دولت مرکزی چشم پوشی شود.این موارد به معنای کاسته شدن از اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی دولت اوباما به حساب می آید و نشان می دهد که جایگاه حقوق بشر از سال ۲۰۰۱تا ۲۰۱۷ میلادی سیر نزولی داشته است .

واژه های کلیدی: حقوق بشر،روابط بینالملل، سیاست خارجی ، ریالیسم و لیبرالیسم.

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین المل

عنوان: بررسی جایگاه حقوق بشر در سیاسیت خارجی آمریکا در افغانستان (۲۰۰۱=۲۰۱۷ )

استاد راهنما: دکترمحمد امین “احمدی”

ترتیب کننده: عباس جعفری “آرمان”