اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


استراتیژی ۱۰ ساله جاپان در قبال افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان

چکیده:

جاپان بعد از امریکا دوم دونرویکی از مهترین حامیان نظام نوین افغانستان میباشد که سابقه رابط سیاسی دو کشور بعد از امضای موافقتنامه دوستی در ۲۷عقرب مطابق۱۹نوامبر۱۹۳۰و مرعی

الاجراشدن آن در ۱۹۳۱آغازشد. در۵ اکتوبر ۱۹۳۳رسما سفارت افغانستان در چاپان افتاح شد.اما این روابط سه مقطع تاریخ  یا به سطع شارژدافیر(سرپرست)کاهش یافته و یا هم سفارت خانه های هر دو کشور برای چند سال مسدود گریده که قرار ذیل میباشد:مرحله نخست :بعد از پایان جنگ دوم جهانی از ماه اگست سال ۱۹۴۵الی می ۱۹۵۶برای ۱۱سال بعد،سفارت افغانستان در توکیو مسدود بوده و

بتاریخ ۳۱می ۱۹۵۵دوباره فعالیت اش را آغاز نمود. اما سفارت جاپان از ۲۷جنوری ۱۹۴۶الی ۲۳دسمبر ۱۹۵۵برای ۹ سال در کابل مسدود بوده و بتاریخ ۲۸دسامبر ۱۹۵۵دو باره به فعالیت اش را

آغاز نمود. مرحله دوم بعد از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی اسبق به افغانستان، جاپان از ۲۲جون ۱۹۸۹الی ۲۷اپریل ۲۰۰۲یعنی برای ۲۳سال سفارت اش را درکابل مسدود نمود. اما سفارت افغانستان در توکیو مسدود نبوده واز ۲۸اپریل ۱۹۷۸به حدکارهایشان محدود شده بود که نتها با سفارت روسیه و چند کشور محدود دیگر ارتباط داشت. مرحله سوم : در نوامبر ۱۹۹۷سفارت افغانستان در توکیو بعد ازآنکه رحمت الله امیر شارژدافیر وظیفه اش را ترک گفت سفارت الی ۲۷نوامبر ۲۰۰۲برای ۵ سال مسدود بوده است و بعد از سقوط رژیم طالبان بتاریخ ۲۷نوامبر ۲۰۰۲میلادی بازگشائی گردید.

با در نظر داشت روابط حسنه تاریخی میان دو کشور،در این تحقیق روی استراتیژی های جاپان پس از سقوط روژیم طالبان یعنی از ۲۰۰۱الی ۲۰۱۶در قبال افغانستان مورد بحث قرارگرفته و کوشش شده روی چهار استراتیژی (سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و نظامی )جاپان،که نقطه عطف در روابط دو کشور میباشد تحقیق صورت گیرد.

کشور جاپان پس حادثه ۱۱سپتمبر ۲۰۰۱نیویارک منحیث دوست استراتیژیک امریکا و دوست دیرینه افغانستان در مسایل افغانستان بخصوص بعد برگذاری و میزبانی اولین کنفرانس توکیو که تاریخ ۲۱،۲۲جنوری سال ۲۰۰۲در توکیو تدویر یافت دخیل گردید و یکی از حامیان اصلی نظام جدید افغانستان مبدل شد. تا کنون کمکهای سخاوتمندانه ای به بازسازی زیربنا، ساختن قوانین،تجهیزو آموزش پولیس ملی،تقویت معارف، خلع سلاح و ملکی سازی، انکشاف دهات،صحت و زراعت انجام داده است.جاپان هم بنابر حس بشر دوستی و هم بر اساس پایسی سنتی حمایت از سیاستهای کلان و جهانی امریکا،حمایت از افغانستان را در صدراولویتهای سیاست خارجی اش قرارداده که کنون ۳،۶میلیارد دالر به افغانستان کمک نموده و بیش۱۰۰موافقتنامه و یادداشت تفاهم را با افغانستان امضاء کرده است.اما با تاسف باید گفت تا اکنون در مورد روابط دو کشور و پالیسی های جاپان در مورد افغانستان طی ۱۵سال گذشته،هیچ قلم بدست افغان نتوانسته یک کتاب منظم را به جامعه تقدیم نمایدو نوشته های که موجود است جوابگو نیازمندی های فعلی نیست.بنآدر این تیزس کوشش شده تا در چهار  فصل جداگانه موضوعات فوق الذکر به صورت تفصیلی تشریح گردد که در فصل اول،به استراتیژی سیاسی در  فصل دوم، به استراتیژی اقتصادی در فصل سوم، به استراتیژی فرهنگی و در فصل چهارم، به استراتیژی نظامی جاپان در قبال افغانستان پرداخته شده است .

واژه های کلیدی: افغانستان، طالبان،جاپان، استراتیژی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: استراتیژی ۱۰ ساله جاپان در قبال افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان

استاد راهنما: دکترذاکرحسین”ارشاد”

ترتیب کننده: بصیراحمد” همدرد”