اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


منابع امتحان کانکور

منابع امتحان کانکور ماستری رشتۀ روابط بین‌الملل:

الف: اصول روابط بین‌الملل

اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل/ دکتر عبدالعلی قوام

اصول روابط بین‌الملل/ دکتر سیدحسین سیف‌زاده

ب: سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی/ دکتر رضا موسی‌زاده

ج: جامعه‌شناسی سیاسی

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی/ دکتر احمد نقیب‌زاده

جامعه‌شناسی سیاسی/ دکتر حسین بشیریه

د: توسعه و نوسازی سیاسی

تغییر اجتماعی و توسعه/ آلوین سو، ترجمۀ حبیب مظاهری

توسعه سیاسی/ برتران بدیع، ترجمۀ احمد نقیب‌زاده

ه: زبان تخصصی

انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی/ دکتر هرمز داورپناه، دو جلد

 

منابع امتحان کانکور ماستری رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی:

الف: حقوق جزای عمومی

اصول راهبردی حقوق کیفری در قانون اساسی افغانستان/ نشر میزان، تهران

حقوق جزای عمومی افغانستان/ مؤسسه ماکس پلانک آلمان (از انترنت قابل دریافت است)

ب: حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی/ عبدالوهاب کریمی (کتابخانه دانشگاه ابن سینا)

ج: جرم‌شناسی

جرم‌شناسی/ دکتر اسماعیل رحیمی‌نژاد

د: متون تخصصی حقوق به زبان انگلیسی (از انترنت قابل دریافت است)

Legal English 1

Legal English 2

تألیف USAID

متن درسی در استاژ قضایی

 

منابع امتحان کانکور ماستری رشتۀ حقوق خصوصی:

الف: حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها/ دکتر عبدالحسین رسولی

جلد ۱ الی ۴ قانون مدنی افغانستان ۱۳۵۵

ب: حقوق تجارت

مجموعه کتاب های حقوق تجارت ۱ و ۲ (دانشگاه ابن سینا) دکتر علی‌محمد میرزایی

قانون تجارت افغانستان ۱۳۳۴

ترجمه الوسیط از استاد دادمرزی

د: متون تخصصی حقوق به زبان انگلیسی

مباحث زیر از کتاب‌های معتبر حقوقی به زبان انگلیسی جزء منبع این مضمون می‌باشد:

متون حقوقی Law Text