اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


  • تاثیر رقابت منطقه ای هند و پاکستان بر امنیت افغانستان

   چکیده نظریه امنیت منطقه ای  باری  بوزان، بر این فرض استوار است که پایان جنگ سرد آغاز نا امنی های بسیار گسترده ای شده که ریشه در محدودیت های مکاتب رئالیستی و ابعاد امنیت دارد، بدین ترتیب که مکتب واقع گرا با تلقی دولت به عنوان  یگانه موضوع امنیت ونیز مکتب جهان گرا با تلقی ادامه…

  • نقش جامعه جهانی در مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از سال (۲۰۰۱ تا کنون )

   چکیده با  روی کار آمدن  نظام سیاسی جدید در افغانستان، پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 موجب گردید تامسئله مشارکت سیاسی زنان دراین کشور مورد بازنگری قرار می گیرد. تلاش برای قراری نظام دموکرتیک و توجه این نظام به فراهم آوردن زمینه های لازم برای افزایش فعالیت های  سیاسی و اجتماعی زنان موجب ادامه…

  • مقایسه دید گاه های آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی

      چکیده در فضای بعد از جنگ سرد تا حوادث ترورستی 11 سپتامبر و از زمان تا حال، رژیم های بین المللی به خصوص رژیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند. اگر چه رژیم های بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت ارپایی، .پس از جنگ ادامه…

  • بررسی جایگاه حقوق بشر در سیاسیت خارجی آمریکا در افغانستان (۲۰۰۱=۲۰۱۷ )

     چکیده: یکی از شعار های مهم آمریکائی در افغانستان پساطالبان کمک به بهبودی وضعیت حقوق بشر بوده است و به همین دلیل جایکه حقوق بشردر سیاست خارجی آمریکا برای مردم افغانستان دارای اهمیت خاصی بوده است و آن ها به فهم اهمیت و فراز نشیب های این حقوق در سطح سیاست خارجی این کشور ادامه…

  • بررسی سیاست خارجی آمریکا در افغانستان در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما

   چکیده: حادثه یازدهم سپتامبر سر فصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. این حادثه را می توان بزگترین اعتراض به سیاست های ایالات متحده امریکا دانست. دولت آمریکا به این استدلال که مورد تهاجم عملیات تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست و فصل جدیدی از تامین منافع خود را بر اساس استراتژی ادامه…

  • مقابله با تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی

   چکیده: تخلفات اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروزی امروز و بالتبع کشور ما افغانستان است،به منظور جلوگیری از این تخلفات نقش قوانین در رابطه به رسیدگی به تخلفات اطفال ونوجوانان انکار ناپذیر است. بدیهی است که اطفال متخلف با درنظرداشت شرایط خاص سنی شان مودر تعقیب و پیگیرد عدلی و قضایی ادامه…

  • بررسی کارکرد ناتو درافغانستان (۲۰۰۳-۲۰۱۵ )

   چکیده: حادثه یازدهم سپتامبر 2001 که زمینه ساز حضور جامعه جهانی در افغانستان گردیده،نه تنها فرصت های تازه را در بخش های امنیت،سیاست، اقتصاد و فرهنگ به وجود آورد، بلکه مولد افکار نوین و مروج سبک های جدید فرهنگ در جامعه به شدت سنتی و بحران زده ای افغانستان پسا طالبانی شد.بازگشائی سفارت خانه های ادامه…

  • امنیتی شدن انرژی در منطقه؛ وضعیت سیاسی در افغانستان

   چکیده: توسعه به ثبات سیاسی نیازمند است. تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلافیت باشند. فراز ونیشب های سیاسی و بلاتکلیمی در میدان مشروعیت سیاسی،تحقیق توسعه را به تآخیر انداخته، و درنهایت آن را غیر ممکن می سازد. افغانستان از 1990تاکنون به عنوان یکی از کشورهای مسیرانتقال انرژی از آسیای جنوبی ادامه…

  • جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه روم

   چکیده : اصول حاکم بر تحقیق و تعصب،ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده که تاثیر قابل توجهی در تامین قضایی جامعه دارد،با توجه به اهمیت حقوق در اجرای تحقیق و تعقیب عادلانه به اساس اعلامیه های جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل که اصول حاکم بر تحقیق و تعقیب را به ادامه…

  • نقش تروریزم بین الملل بر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبان

   چکیده: تحقیق کنونی که تحت عنون ,نقش تروریسم بن المللبر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبان,می باشد در پی این است تا نشان دهد که افغانستان پساطالبان از نا بسامانی ها و امنی های مضاعف بر خوردار  می باشد و این مهم به صورت مستقیم تابع حضور و نقش فعال تروریسم بین الملل و شبکه ادامه…

  • جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه رم

   چکیده : عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و ادامه…

  • استراتیژی ۱۰ ساله جاپان در قبال افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان

   چکیده: جاپان بعد از امریکا دوم دونرویکی از مهترین حامیان نظام نوین افغانستان میباشد که سابقه رابط سیاسی دو کشور بعد از امضای موافقتنامه دوستی در 27عقرب مطابق19نوامبر1930و مرعی الاجراشدن آن در 1931آغازشد. در5 اکتوبر 1933رسما سفارت افغانستان در چاپان افتاح شد.اما این روابط سه مقطع تاریخ  یا به سطع شارژدافیر(سرپرست)کاهش یافته و یا هم ادامه…

  • نقش پاکستان در رشد تروریسم و بنیاد گرایی در افغانستان

     چکیده: وجود بحران در هر کشوری گرچه ریشه در عوامل داخلی دارد؛ ولی نقش عوامل خارجی را که به این بحران ها دامن می زند نباید از نظر دور داشت.نفوذ گسترده پاکستان بین مبارزان افغانی در دوره جهاد، ابزار نظامی کار آمدی در دست پاکستان بود که برای دست یابی به اهداف خود از ادامه…

  • بررسی تطبیقی جرم قتل عمد و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان و فقه حنفی

   چکیده: افغانستان یک کشور اسلامی بوده و دین رسمی آن اسلام است. نظام حقوقی افغانستان در بخش جزایی آن بطور عام متاثر از شریعت اسلامی و بطور خاص متاثر از فقه حنفی می باشد. تمام جرایم و به ویژه قتل عمد یکی از موضوعات کلیدی حقوق جزا است و قتل زشت ترین جنایتی است که ادامه…

  • نقش آمریکا در فرایند گذار به دموکراسی در افغاسنات

     چکیده: دموکراسی در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری کنفرانس بن ،وارد ادبیات سیاسی افغان ها گردید.کنفرانس بن که توافقات آن به موفقتنامه بن ،معروف است ،نقشه راه فرایند گذار به دموکراسی در افغانستان را ترسیم نمود و در ادامه آن ، افغانستان در میان سالهای 2001الی 2014چندین گام مهمی را به ادامه…