اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اهداف

اهداف استراتژیک دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی

 1. بهبود مداوم کیفیت آموزش دانش حقوق عامه و خصوصی در دو بعد نظری و عملی در دپارتمنت؛
 2. رفع کمبود منابع علمی حقوقی براساس قوانین و مقررات کشور؛
 3. توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی دپارتمنت؛
 4. ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای دپارتمنت؛
 5. تأسیس دکترای حقوق خصوصی؛
 6. بهره­گیری از ظرفیت­های محصلان؛
 7. توسعه بخش تحقیقات دپارتمنت ؛
 8. گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی؛
 9. انتشار فصلنامه علمی ­پژوهشی؛
 10. ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات؛
 11. کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دپارتمنت از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه، دانشکده حقوق ؛
 12. تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت و جبران خدمات کدر علمی دپارتمنت؛
 13. تلاش برای گرفتن پروژه­های حقوق عامه و خصوصی در داخل دانشگاه؛
 14. تحقیق، پژوهش و نوشتن کتاب در مورد شرح قانون مدنی، تجارت و اداری یکی از اولویت‌های دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی است که کار آن، از سال‌ها پیش، شروع شده بود و کتاب‌های خوبی در موضوعات یادشده، نوشته، چاپ و متشر کرده است. از جمله کتاب‌های که دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا در راستای تلاش‌های مستمر خود تا هنوز به چاپ رسانده عبارتند از :

یک- حقوق مدنی(۱) اشخاص و محجورین، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

دو- حقوق اموال مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

سه- قواعد عمومی قراردادها مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

چهار- ادلۀ اثبات دعوا در حقوق افغانستان، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

پنچ- حقوق خانواده مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با فقه امامی و حنفی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

شش- اصول محاکمات مدنی در حقوق افغانستان، دکتر علی محمد میرزایی،

هفت، حقوق اموال و مالکیت؛ دکتر عبدالله شفایی؛

هشت- حقوق احوال شخصیه شیعیان افغانستان، دکتر عبدالله شفایی.

نه- مواد تکمیلی مؤسسۀ ماکس پلان برای حقوق فامیل شیعیان افغانستان، نوشتۀ دکتر عبدالله شفایی؛

ده- حقوق اداری افغانستان؛ نوشتۀ معاون رئیس جمهور جناب سرور دانش؛

یازده- حقوق بین الملل، نوشتۀ معاون دوم رئیس جمهور جناب سرور دانش.

دوازده- حقوق اساسی، نوشتۀ استاد سرور دانش.

سیزده-حقوق بین الملل خصوصی، نوشتۀ دکتر عبدالواحد افضلی و دکتر اسحق رحیمی.

تلاش‌های دپارتمنت در راستای وظیفۀ پژوهشی با جدیت هرچه بیش‌تر ادامه دارد تا کتابهای بیش‌تری در شرح قانون مدنی، تجارت، اداری و احوال شخصیه نوشته و به چاپ برساند. در مورد تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده و تحقیقاتی که در دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا در حال انجام است، می‌توان بیان داشت: در سطح افغانستان هنوز دپارتمنتی یافت نمی‌شود که به میزان دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا کتاب چاپ کرده باشد. کتاب‌های چاپ شده و در حال چاپ دپارتمنت ما از نظر کمی و کیفی تا هنوز بی رقیب است.

۱۵٫همکاری با ارگانهای عدلی وقضایی در موضوعات حقوقی؛ به ویژه حقوق خانواده؛