اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ماموریت، اهداف و چشم انداز

ماموریت:

ارائه خدمات آموزشی و تحقیقی معیاری، ارتقای کمی و کیفی کدرهای علمی و آموزش و فارغ دادن قوای بشری معیاری در جهت تحقق عدالت حقوقی و اجتماعی

دیدگاه:

تبدیل شدن به یکی از معیاری ترین دیپارتمنت های ملی و منطقه ای در تولید، آموزش، کاربرد و پژوهش دانش حقوق عامه و خصوصی

اهداف:

– بهبود مداوم کیفیت آموزش در دو بعد عملی و نظری در رشته حقوق عامه و خصوصی

– افزایش تعداد و کیفیت منابع علمی و تحقیقی در زمینه حقوق عامه و خصوصی

– ارتقای جایگاه و تقویت روابط ملی و منطقه ای دیپارتمنت حقوق عامه و خصوصی

– پژوهش محور شدن فعالیت های آموزشی حقوق عامه و خصوصی و کاربردی ساختن آن در راستای تحقق رسالت اجتماعی