(1114, "The table 'router_pagestats' is full")
اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ماموریت، اهداف و چشم انداز

بیانیه ماموریت دیپارتمنت جزا و علوم جنایی

ارائه خدمات آموزشی و تحقیقی معیاری، ارتقای کمی و کیفی کدرهای علمی و آموزش و فارغ دادن قوای بشری معیاری در جهت تحقق عدالت حقوقی و جزایی

دیدگاه دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

تبدیل شدن به یکی از معیاری ترین دیپارتمنت های ملی و منطقه ای در تولید، آموزش، کاربرد و پژوهش دانش حقوق جزا و علوم جنایی  

اهداف استراتژیک دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

– بهبود مداوم کیفیت آموزش در دو بعد عملی و نظری در رشته حقوق جزا و علوم جنایی

– افزایش تعداد و کیفیت منابع علمی و تحقیقی در زمینه حقوق جزا و علوم جنایی

– ارتقای جایگاه و تقویت روابط ملی و منطقه ای دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

– پژوهش محور شدن فعالیت های آموزشی حقوق جزا و علوم جنایی و کاربردی ساختن آن در راستای تحقق رسالت اجتماعی