اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیپارتمنت چینایی

زبان چینایی

چین به عنوان همسایه و قدرت اقتصادی در سطح جهان مطرح است و همچنان روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور به صورت فرایندی در حال گسترش است. بنا آموختن زبان چینایی به افغان ها کمک به صورت بهتری چینایی ها رابط ایجاد کند. در مرکز زبان های خارجی دانشگاه ما دو برنامه بر اساس زبان آموزان اره می کنیم. ۱: برنامه یک ساله، این برنامه برای کسانی تهیه شده است که می خواهند و با چینایی ها در چین و افغانستان تجارت و کار کنند. در این برنامه زبان آموزان هر روز یک ساعت درس می خواند. ۲: برنامه آمادگی برای امتحان HSK. هدف از این برنامه فقط آماده کردن زبان آموزان برای سپری کردن امتحان HSK است از طرف انستیتوت کنفوسیوس در دانشگاه برگزار می شود. تا کنون صد ها تن از زبان آموزان که در مرکز زبان های خارجی دانشگاه درس خوانده است این امتحان را به صورت موفقانه سپری کرده اند