اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

1/22
تماس باما


هیئت امنا

موفقیت یک اداره به شفافیت و مؤثریت آن بستگی دارد. ایجاد ساختار اداری مناسب و مفید تنها بر پایة اصول اداری و دانش تشکیلاتی ممکن است. ایجاد سازو کارهای مناسب نظارت و کنترل، رویة اداری و شفافیت در اجرائات و افزایش بازدهی و راندمان کار و چشم‌انداز باثبات و مطمئن ویژگی‌های یک ادارة خوب را تشکیل میدهد. نهاد هیئت امنا یکی از عناصر و ارکان اداره مدرن است که نقش مؤثر آن، در بهبود وضعیت اداری، روز به روز رو به افزایش است.
فلسفة هیئت امنا به طور خاص به دو چیز باز می‌گردد: یکی مشارکت و دیگری شفافیت. اعضای هیئت امنا که معمولا جزء افراد با حیثیت اجتماعی و به اصطلاح (پرستیجیز گروپ) می‌باشند، در مؤسسات غیرانتفاعی و با مالکیت عمومی می‌تواند نقش مؤثری را در مشارکت عمومی و جلب حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، نظارت قانونی نهاد معتبر و بی‌طرفی مانند «هیئت امنا» بی‌تردید باعث مؤثریت و شفافیت اداری و تسهیل امور و گردش آسان چرخ اداری می‌شود. دانشگاه ابن‌سینا افتخار دارد که با تطبیق سیستم هیئت امنا، مشارکت همگانی را در دانشگاه شالوده‌گذاری کرده است.
مادة سیزدهم « اساسنامه دانشگاه ابن‌سینا» هیئت امنای دانشگاه را این گونه معرفی می‌کند: «هیئت امنا، بالاترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در امور کلان مربوط به دانشگاه می‌باشد. هیئت امنا دارای ۱۵ عضو به ترتیب ذیل است:
۱)‌شش نفر استاد برحال یا متقاعد مؤسسات تحصیلات عالی به مدت چهار سال به انتخاب اعضای شورای علمی؛ ۲)دو نفر از هیئت مؤسسان به انتخاب هیئت مؤسسان به مدت چهار سال؛ ۳) هفت نفر از میان شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به انتخاب هیئت مؤسسان برای مدت سه سال». نیز در بند ۴ تا ۷ فقرة همین ماده مقرر شده است که در اولین اجلاس هیئت امنا، رئیس هیئت امنا به مدت سه سال، منشی هیئت امنا به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و رییس دانشگاه به عنوان عضو ناظر به نمایندگی از شورای علمی در جلسات هیئت امنا شرکت می‌کند.
دانشگاه ابن‌سینا، خوشحال است که پس از چهار سال فعالیت موفقانة علمی، کسب رتبة بهترین‌ها در میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور، تأسیس و راه‌اندازی دورة ماستری و افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی تعداد فاکولته‌ها از چهار فاکولته به شش فاکولته و راه‌اندازی مرکز تحقیقات و انتشارات، در اجرای مادة سیزدهم اساسنامة خود، « هیئت امنا»ی دانشگاه را نیز تشکیل و معرفی کرده است.
قرار مادة سیزدهم اساسنامه، هیئت امنا در سه دسته و از سوی دو مرجع ( هیئت مؤسسان و شورای علمی) انتخاب میشود. در جملة شخصیت‌های علمی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که توسط هیئت مؤسسان انتخاب شده است، ذوات معظم ذیل عضویت دارد:
۱٫آقای استاد سرور دانش( وزیر سابق عدلیه و تحصیلات عالی، رییس سابق بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست جمهوری جمهوری اسلام افغانستان)
۲٫ خانم داکتر سیما سمر ( رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فعال سیاسی و امور خیریه)
۳٫ آقای حاج نبی خلیلی( شخصیت متنفذ اجتماعی، تاجر و کارآفرین اقتصادی، رییس شرکت شرکت غلغله گروپ)
۴٫ آقای حاج نوروز علی حمزه ( شخصیت متنفذ اجتماعی، تاجر و کار‌آفرین اقتصادی)
۵٫ آقای مهندس محمدناصر احمدی ( شخصیت متنفذ اجتماعی و اقتصادی و رییس شرکت عمران هولدینگ گروپ)
۶٫ آقای شیرباز حکیمی ( شخصیت اجتماعی و رییس قونسول آقاخان در کابل).
شش نفر استاد برحال یا متقاعدی که توسط شورای علمی تعیین می‌شود، اشخاص آتی الذکر می‌باشند:
۱٫آقای استاد پوهنوال مالستانی(شخصیت علمی و استاد دانشگاه تعلیم و تربیه)
۲٫ آقای استاد پوهاند غفوری ( شخصیت علمی و استاد دانشگاه کابل)
۳٫ آقای استاد مهندس احمد صالحی ( شخصیت علمی و استاد انجنیری و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن‌سینا)
۴٫آقای استاد علی‌رضا روحانی (شخصیت علمی، کمیشنر کمسیون سمع شکایات انتخاباتی و استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن‌سینا)
۵٫ آقای استاد محمد امیر نوری ( شخصیت علمی و استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن‌سینا)
۶٫ آقای استاد پوهندوی سید مسعود( شخصیت آکادمیک و استاد اقتصاد دانشگاه کابل)
دو نفر عضو هیئت مؤسسان به عنوان نمایندة هیئت مؤسسان در هیئت امنا، آقایان ذیل می‌باشند:
۱٫آقای سید اسحاق علوی( مشاور سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندة هیئت مؤسسان دانشگاه ابن سینا)
۲٫ آقای مظفر خاوری( نمایندة‌ هیئت مؤسسان دانشگاه ابن سینا)
به موجب نخستین اجلاس رسمی هیئت امنای دانشگاه ابن‌سینا(۱۶/۴/۱۳۹۲) آقای استاد سرور دانش به مدت سه سال به عنوان رییس و آقای مظفر خاوری به مدت چهار سال به عنوان منشی، از سوی هیئت امنا به اتفاق آرا تصویب و مقرر شده‌اند.
همچنین به موجب پیشنهاد هیئت مؤسسان، هیئت امنا، آقای دکتر محمد امین احمدی را برای مدت سه سال به ریاست دانشگاه ابن‌سینا به اتفاق آرا مقرر و مورد تأیید قرار داد.
هیئت امنا بعد از این، طبق مقتضیات دانشگاه تشکیل جلسه داده و مطابق مادة چهاردهم اساسنامه، وظایف و صلاحیت‌های خود را انجام می‌دهد. طبق بندهای مختلف این ماده، تصویب و تأیید لوایح اداری و آموزشی، ارزیابی، تأیید و تصویب پلان‌های انکشافی، منظوری بودجة سالانه، نظارت بر ایجاد و رعایت یک میکانیزم شفاف و مؤثر مالی و حسابی، تأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و جلب و جذب حمایت‌ها و امکانات مالی، اهم وظایف و صلاحیت‌های هیئت امنا را تشکیل می‌دهد.